Choć Biała lista podatników VAT funkcjonuje już od września 2019 r. to sankcje z tytułu zapłaty na konto spoza listy obowiązują dopiero od tego roku.

Dla wielu przedsiębiorców kwestie związane z białą listą wciąż nie są do końca jasne, co prowadzi do wielu nieporozumień pomiędzy świetnie współpracującymi do tej pory partneram biznesowymi.

Czym jest Biała lista podatników?

To wykaz podatników VAT, pozwalający min. na weryfikację statusu naszych kontrahentów. Znajdziemy tam więc informację o:

  • podatnikach zarejestrowanych do celów VAT (zarówno czynnych jak i zwolnionych);
  • podatnikach, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT;
  • podatnikach, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

 

biała lista podatników

Jakie dane znajdują się w rejestrze?

Na „białej liście” (poza podstawowymi danymi takimi numer NIP oraz status podatnika VAT) znajdziemy również nazwę podmiotu, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz, co ważne, numery bankowych rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK.

Dlaczego i jak weryfikować dane kontrahentów?

Biała lista ma na celu zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa prowadzonych transakcji, w tym pozwolić na spełnienie warunku dołożenia należytej staranności przy kontroli statusu kontrahenta.
Ponadto naszej kontroli powinien zostać poddany rachunek bankowy, na jaki płacimy za towar czy wykonaną usługę..

Kiedy należy weryfikować dane kontrahenta?

Najlepiej zrobić to w dniu wykonywania przelewu, bo to najlepiej zabezpieczy nasze prawo do odliczenia VAT i możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu.)

Co się stanie, gdy zapłacimy na rachunek spoza listy?

Płacąc na inny rachunek niż wskazany w wykazie – białej liście VAT, podatnik pozbawia się możliwości zaliczenia do kosztów całej kwoty uczynionej zapłaty. Jeżeli natomiast dokonał on już ujęcia kosztów na podstawę wystawionej faktury lub faktury zaliczkowej – koszty trzeba odpowiednio skorygować, albo należną kwotę doliczyć do przychodu.

błedne konto bankowe

Co zrobić, aby uniknąć sankcji z tego tytułu?

Aby uniknąć sankcji za dokonanie płatności na rachunek inny niż wskazany w bazie MF na dzień zlecenia przelewu, należy złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Innym sposobem na uniknięcie solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe w VAT dostawcy w przypadku płatności z pominięciem rachunku wykazanego w bazie MF jest zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ta opcja zwalnia wyłącznie z solidarnej odpowiedzialności w zakresie VAT, nie pozwala jednak na zaliczenie płatności do kosztów uzyskania przychodów!!!

Kiedy nie ma obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy?

Obowiązek zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście nie dotyczy:

  • Transakcji, w której którąkolwiek ze stron nie jest przedsiębiorca (np. kupno samochodu przez przedsiębiorcę od osoby fizycznej, zapłata przez osobę fizyczną na rzecz przedsiębiorcy).
  • Transakcji między przedsiębiorcami, w której jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
  • Kompensaty i barteru nawet jeśli przekraczają one 15.000 zł brutto, czyli rozliczeń bezgotówkowych.