Provento

Sezon urlopowy… CZAS START!

Zbliża się lato, a wraz z latem sezon urlopowy pracowników.

Jak wiadomo, pracownikowi zgodnie z Kodeksem Pracy w każdym roku pracy przysługuje coroczny, nieprzerwany, niezbywalny oraz płatny urlop wypoczynkowy.

Co te wszystkie słowa jednak oznaczają w praktyce?

Wymiar urlopu dla pracownika pracującego na pełny etat wynosi:

– 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

– 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy. Uwaga: niepełny dzień urlopu należy zaokrąglić do pełnego dnia!

W pierwszym kalendarzowym roku pracy prawo do urlopu nabywane jest przez pracownika w specyficzny sposób. Mówimy tutaj bowiem o tzw. urlopie cząstkowym, który nabywany jest z dołu, każdorazowo dopiero po przepracowaniu miesiąca. Po tym okresie nowo zatrudniona osoba może wykorzystać 1/12 wymiaru urlopu przysługującego za cały rok kalendarzowy. Nowemu pracownikowi przysługuje zatem 1,66 dnia za każdy miesiąc pracy (zgodnie z wyliczeniem: 20 dni przysługujących za cały rok, podzielone na 12 miesięcy).

Jeżeli pracownik zmieni miejsce zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego, w którym zaczął pierwszą pracę, kolejny pracodawca również będzie naliczać urlop cząstkowy.

No dobrze, ale skąd wiadomo ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Do wyliczenia wymiaru urlopu pracodawca uwzględnia dokumenty przedstawione przez pracownika. Najczęściej są to świadectwa pracy z poprzednich zatrudnień. Staż urlopowy może być także powiększony o okresy nauki, a mianowicie dolicza się za ukończenie:

– zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki przewidziany programem nauczania nie dłuższy niż 3 lata,

– średniej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, nie dłuższy niż 5 lat,

– szkoły średniej zawodowej dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

– szkoły średniej ogólnokształcącej – 4 lata,

– szkoły policealnej – 6 lat,

– szkoły wyższej – 8 lat.

Dodatkowo do stażu urlopowego wlicza się inne szczególne okresy, takie jak: skrócone wypowiedzenie umowy o pracę (za odszkodowaniem), służba wojskowa, prowadzenie gospodarstwa rolnego, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych czy zatrudnienie u pracodawcy zagranicznego (wszystkie uwzględniane po udokumentowaniu).

Jeżeli pracownik natomiast uczył się w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się albo zatrudnienie albo naukę, w zależności od tego co jest korzystniejszym rozwiązaniem dla pracownika.

Roczny wymiar urlopu nie powinien być wyższy, niż wskazane powyżej 20/26 dni. Jeżeli pracownik w ciągu roku zmienia pracę – u dotychczasowego pracodawcy wykorzystuje urlop proporcjonalnie do okresu przepracowanego, a w kolejnym miejscu zatrudnienia – część pozostałą do osiągnięcia 20/26 dni

Przykład: Pracownik z wyższym wymiarem urlopu zwalnia się w dniu 31 maja. Pracodawca zobowiązany jest udzielić bądź wypłacić ekwiwalent za 11 dni urlopu, zgodnie z wyliczeniem: 26 dni / 12 miesięcy * 5 miesięcy przepracowanych. Pracownik zatrudniając się u kolejnego pracodawcy od 1 czerwca będzie miał prawo do 15 dni urlopu wypoczynkowego.

Przepisy przewidują dwa sposoby ustalenia terminu urlopu: w planie urlopów lub na podstawie porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Planem urlopów nie obejmuje się tzw. urlopu na żądanie, czyli 4 dni urlopu w skali roku, których pracodawca jest zobowiązany udzielić. Zakład, który nie ustala planu urlopów udziela dni wolnych po porozumieniu z pracownikiem. Ustalony termin wykorzystania urlopu wiąże obie strony stosunku pracy, a jego przesunięcie może nastąpić w dwóch przypadkach: na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy (jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy). W przypadku gdy pracownik nie może natomiast rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy (np. własnej choroby) pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.

Urlop może być podzielony na części (obejmujące nawet pojedyncze dni) tylko na wniosek pracownika, z tym, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownik powinien zaś wykorzystać urlop w tym roku kalendarzowym za który przysługuje, a najpóźniej do 30 września kolejnego roku.

Ustalanie wymiaru urlopu i liczenie stażu urlopowego spędza Ci z sen powiek?

Śpij spokojnie, od tego jest Provento – my się wszystkim zajmiemy, a Twoi pracownicy będą mogli cieszyć się idealnie wyliczonymi urlopami!

Skontaktuj się z Provento!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *