Provento

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, który realizuje zadania polegające na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy przedsiębiorców i pracodawców, a wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Składki są pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazywane na rachunek Funduszu Pracy.

Obecnie ich wysokość wynosi 2,45% wymiaru składki, z czego:

  • 1% to składka na Fundusz Pracy,
  • 1,45% to składka na Fundusz Solidarnościowy.

No dobrze, ale…

Kiedy należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy?

Najprostsza odpowiedź brzmi: wtedy, gdy dana osoba jest objęta ubezpieczeniami społecznymi.

Obowiązek ten powstaje zatem dla wynagrodzeń ze stosunku pracy, z umów cywilnoprawnych, a także dla przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawodawca od tej ogólnej zasady przewidział jednak szereg wyjątków.

Dla pracodawcy – płatnika składek z opłacania składek na Fundusz Pracy zwolniona jest następująca grupa pracowników:

  • Pracownicy powracający do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym – przez okres 36 miesięcy, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po powrocie
  • Ubezpieczeni, którzy ukończyli określony wiek: 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat dla mężczyzn – zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadały urodziny
  • Nowozatrudnieni u pracodawcy, którzy widnieli w rejestrze bezrobotnych przez minimum 30 dni przed datą zatrudnienia, a ukończyli 50 lat lub osoby skierowane z urzędu pracy, które nie ukończyły 30 lat – obie grupy zwolnione są przez okres 1 roku od daty zatrudnienia
  • Osoby zarabiające łącznie z wszystkich tytułów mniej niż wysokość wynagrodzenia minimalnego (czyli w 2024 r: 4242,00 brutto od stycznia do czerwca, 4300 zł brutto od lipca do grudnia), przykładowo: zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy tylko u jednego pracodawcy, zleceniobiorcy pracujący kilka godzin w miesiącu

Czy obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy tylko i wyłącznie płatników składek, którzy odprowadzają je za swoich pracowników lub zleceniobiorców?

Nie!

Również sam przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien opłacać składki na ten Fundusz.

Ma on również prawo do korzystania ze zwolnień:

  • Pierwszą grupą uprawnionych do zwolnienia z Funduszu Pracy są przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia społeczne od kwoty niższej od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najczęściej ma to miejsce w przypadku opłacania składek preferencyjnych lub osób uprawnionych do korzystania z ulgi mały ZUS plus.
  • Drugi przypadek to przedsiębiorcy, którzy ukończyli 55 (dla kobiet) lub 60 rok życia (dla mężczyzn). Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadały urodziny.

Na koniec należy wspomnieć, o jeszcze jednym wyjątku, który bezpośrednio dotyczy statusu pracodawcy.

Jeżeli firma nie zatrudnia ani jednej osoby na umowę o pracę, a przykładowo jedynie umowy cywilnoprawne – to te umowy są również zwolnione z odprowadzania od nich składek na Fundusz Pracy.

Krótkie słowo zakończenia – przedsiębiorcy są zobligowani opłacać składkę na Fundusz Pracy za siebie oraz zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców, ale należy pamiętać o grupie osób zwolnionych od tego obowiązku (w określonych przypadkach).

Choć składka nie obciąża finansów pracodawcy w znacznym stopniu – warto znać zasady, dzięki którym można nieco zaoszczędzić.

Na szczęście kwestie te nie muszą być Twoim zmartwieniem.

Skup się na rozwoju swojego biznesu, a kwestie Funduszu Pracy powierz Provento – i o nic się nie martw!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *